Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
(RODO).
Co RODO oznacza? Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione. Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Spółka ANTEX Renata Antoni Trojak Spółka jawna z siedzibą w m-ci Mroczeń nr 60/1, 63-04 Baranów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295320, NIP: 6191954215, REGON: 300195129.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych? Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy? Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO: wyraziła Pani/Pan zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stron trzecią

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu: marketingu produktów i/lub usług, realizacji produkcji, oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług, obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG? Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Z poważaniem:
„ANTEX” RENATA ANTONI TROJAK SP.J.​
MROCZEŃ 60/1
63-604 BARANÓW

Antex Sp. j.

+48 627 818 596
+48 783 717 010
antex@antexmeble.pl
Mroczeń 60/1
63-604 Baranów